Публични процедури

Проектиране и строителство /инженеринг/ на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за ИкономичБожурище, общ Божурище, Софийска област

2015-08-14 - Дата на обявяване
2015-09-24 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2015-09-24 - Дата на отваряне на офертите

682675 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

НКИЗ -0390/14.08.2015г - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Дейностите по изпълнение на обществена поръчка са в следния обхват: 1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект", съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 2. Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; 3. Получаване на разрешение за строеж, въз основа на одобрен работен инвестиционен проект в съответствие с чл. 148 от ЗУТ, съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството; 4. Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и съпътстващата техническа инфраструктура, доставки и монтаж на машини и съоръжения, автоматизация, единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта с констативен акт „Образец 15" и Протокол за 72- часова проба „Обр. 17"; 5. Изготвяне на документация по време на строителството и екзекутивна документация съгласно ЗУТ. 6. Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; 7. Геодезическо заснемане на целия обект за нанасяне на сграда и инженерни проводи ( ВиК мрежи, електроснабдяване, и др.) в кадастъра по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър и получаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че данните, подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри; 8. Обучение на персонала, осигуряване на ръководства по поддръжка и експлоатация, контрола на настройките, измервателните системи и уреди и подпомагане на въвеждането в експлоатация на ПСОВ.

Обявление

Решение

Документация за участие

Съобщение за публикуване

Въпроси и отговори ПСОВ1

Въпроси и отговори ПСОВ2

Въпроси и отговори ПСОВ3

Въпроси и отговори ПСОВ4

Протокол N1

Съобщение

Протокол N2

Протокол N3

Решение

Информация за връщане на гаранции за участие:

- Обединение - ДЗЗД "Гурмазово ПСОВ": получена на ръка на 15.01.2016г. от "Гелак"ООД

- Обединение "Божурище 15": изпратена по куриер на 15.01.2016г.

- "Монтажи БНМ " ЕАД чрез банков превод на 21.01.2016

Договор

Банкова гаранция за участие на "Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД върната на 11.02.2016 г.

Банкова гаранция за участие на "ИНОС-1" ООД върната на 11.02.2016 г.

Извършено авансово плащане в размер на 182 079.60 лв.на "Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД на 19.02.2016г. по фактура 0000013511/18.2.16 .г

Извършено първо междинно плащане в размер на 436 991,03 лв. на "Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД на

24.11.2016г. по фактура 0000014465/14.11.2016 .г

Информация за извършено плащане от "Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД към подизпълнител "Уотърлайн Сърисис" ООД в размер на 258333,01лв. на дата 08.11.206 по фактура 0000000330 от 08.11.2016.г.

Информация за извършено плащане от "Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД към подизпълнител "Уотърлайн Сърисис" ООД в размер на 86111.00 в. на дата 30.11.206 по фактура 0000000333 от 11.11.2016.г.

Обявление за приключване на договор

Допълнителни данни

  • Въпроси и отговори ПСОВ2

    2015-09-10 - Дата на публикуване на документа