Публични процедури

„Строителство на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия, в «Икономическа зона София - Божурище“

2014-06-20 - Дата на обявяване
2014-07-30 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2014-07-30 - Дата на отваряне на офертите

01954-2014-0001  - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-1234/29.01.15Г. - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

1. Изграждане на изходен дъждовен колектор - от съществуща изходна РШ на задържателен резервоар за дъждовни води с обем 12 000 м3, през РШ1, РШ2, РШ3, до РШ PN 340 /от проекта за земно-насипен задържателен резервоар с бетонирано дъно/; 2. Преминаване на изходния колектор под ж.п. линия София - Банкя - от РШ PN 340 до РШ PN 342 и тръбен участък след преминаване под ж.п. линия София – Банкя – до трапецовиден открит канал /от проекта за заустващ колектор /; 3 Открит канал с трапецовидно сечение след тръбен участък и заустване под бул. Европа /от проекта за заустващ колектор /.


Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка

Допълнителни данни