Публични процедури

Строителен надзор на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия София-Банкя, от Икономическа зона София - Божурище до бул. Европа, на територията на община Божурище и Район Връбница, Столична община.

2015-03-23 - Дата на обявяване
2015-04-08 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2015-04-08 - Дата на отваряне на офертите

 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-0151/23.03.2015 - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

...Строителен надзор на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия София-Банкя, от Икономическа зона София - Божурище до бул. Европа, на територията на община Божурище и Район Връбница, Столична община.

Допълнителни данни