Публични процедури

„Физическа денонощна невъоръжена охрана на обекти на „НКИЗ”ЕАД за срок от 2 години: 1.Физическа денонощна невъоръжена охрана на район с 5 сгради и имущество в бивше военно поделение, в землището на с.Гурмазово, община Божурище; 2.Физическа денонощна невъо

2013-10-25 - Дата на обявяване
2013-11-22 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2013-11-22 - Дата на отваряне на офертите

01954-2013-0003 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-1234/29.01.15Г. - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Денонощна невъоръжена охрана, за период от 2 години, на 2 обекта - бивши военни поделения: Физическа защита по смисъла на ЗЧОД, както и предприемане на съответните мерки за оказване на съдействие на компетентните органи за предотвратяване и противодействие на противоправни посегателства, природни бедствия и аварийни ситуации.

Допълнителни данни

    Не са намерени допълнителни данни!