Публични процедури

2015-06-12 - Дата на обявяване
2015-06-25 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2015-06-25 - Дата на отваряне на офертите

9042587 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-0269 - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Допълнителни данни

  • -0001-11-30 - Дата на публикуване на документа


  • "Инженеринг на площадкова тръбна електроразпределителна мрежа, кабелни пръстени и нов БКТП" в ПИ 000273, землище на с. Гурмазово, общ. Божурище

    2015-06-12 - Дата на публикуване на документа


    ...

  • -0001-11-30 - Дата на публикуване на документа