Публични процедури

„Строителен надзор на строителството на вътрешни улици, дъждовна канализация, задържателен резервоар, участъци от площадкови водопроводи и от битова канализация в ПИ 000273, землище на с. Гурмазово, общ Божурище, Софийска област”

2013-08-05 - Дата на обявяване
2013-09-05 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2015-02-09 - Дата на отваряне на офертите

01954-2013-0001 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-1234/29.01.15Г. - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Осъществяване на консултантски услуги – строителен надзор на СМР включващи: до 2650 м улици с по 2 ленти за свръхтежко движение, с тротоари и велоалеи, хоризонтална и вертикална маркировка и улично осветление; 4 кръгови кръстовища; до 5 000 м. улична дъждовна канализация; до 800 м второстепенни клонове и отклонения на улична ВиК мрежа; задържателен резервоар за дъждовни води с обем до 26000 м3 с бетонирано дъно – 20 см плоча по технология за бетонови пътни настилки и земно-насипни стени с гео-глинен екран, с потопен савак с електрическо и ръчно задвижване. Изпълнителят ще действа като строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба и изискваните от възложителя дейности.

Допълнителни данни

 • Информация за плащане по договор след 01.10.2014г. Информация за гаранции за изпълнение след 01.10.2014г

  2015-02-11 - Дата на публикуване на документа

  Информация за плащане по договор след 01.10.2014г.

  Информация за гаранции за изпълнение след 01.10.2014г.

  № на Договор

  Изпълнител

  Предмет на договора

  Фактура № /Дата/Сума

  Дата на плащане съгласно банково извлечение

  Информация за гаранция за изпълнение

  Д-74/ 25.10.2013г.

  "БСК Инженеринг"АД

  Строителен надзор на строителството на вътрешните улици, дъжд. канализация

  513/21.01.2015 - 28500.

  04.02.2015г.

  Не е освободена

 • Информация за приключване на договор

  2015-02-12 - Дата на публикуване на документа
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

  2017-02-02 - Дата на публикуване на документа