Публични процедури

„Проектиране и строителство /инженеринг/ на ЛОКАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ /ЛПСОВ/ за Икономическа зона София-Божурище, общ Божурище, Софийска област- Прекратена

2015-07-08 - Дата на обявяване
2000-01-01 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2000-01-01 - Дата на отваряне на офертите

01954-2015-0003 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-0316/07.08.2015 г. - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

„Проектиране и строителство /инженеринг/ на ЛОКАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ /ЛПСОВ/ за Икономическа зона София-Божурище, общ Божурище, Софийска област"

Решение за прекратяване

Разяснение №1

Решение и обявление

Документация за участие

Приложения

Идейни проекти


Допълнителни данни

  • Решение и обявление за откриване на процедурата

    2015-07-08 - Дата на публикуване на документа

    Решение и обявлениеРешение и обявление ЛПСОВ