Публични процедури

„Оценяване съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор на обектова ПСОВ“

2016-01-26 - Дата на обявяване
2016-02-10 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2016-02-10 - Дата на отваряне на офертите

9049877 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

 - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Предмет: „Оценяване съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор на обектова ПСОВ", на Икономическа зона „София- Божурище".

Покана

Документация за участие:

Протокол

Договор

Техническа оферта

Ценово предложение

Удоставерения

Свидетелства за съдимост

Допълнителни данни

    Не са намерени допълнителни данни!