Публични процедури

Изкопно-насипни работи за подобряване на земно-механичните характеристики на участъци в обхвата на 13 бр. УПИ

2016-03-24 - Дата на обявяване
2016-04-05 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2016-04-06 - Дата на отваряне на офертите

9051657 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

 - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Настоящата публична покана е за поръчка за строителство на стойност по чл.14, ал.4 т.1 от ЗОП. Ще се изпълни съгласно заповед на кмета на община Божурище. Строежът е с неопределена в ЗУТ категория. Строежът не засяга никакви други обекти и е изцяло разположен в „Икономическа зона София – Божурище", която е собственост на „НКИЗ" ЕАД.

Документация за участие

ОБХВАТ на СМР

ГЕОДЕЗИЧНА СНИМКА

Протокол

Договор

Ценово предложение

Техническо предложениеДопълнителни данни

    Не са намерени допълнителни данни!