Публични процедури

„Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на “НКИЗ“ ЕАД”.

2013-11-29 - Дата на обявяване
2014-01-02 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2014-01-03 - Дата на отваряне на офертите

01954-2013-0004  - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-1234/29.01.15Г. - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Предмет на поръчката е: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на "НКИЗ" ЕАД". 1.1. Прогнозните количества за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, касаят месеците от януари до декември 2014г. Общото прогнозно количество е 466 бр. комплекти. 1.2. Номиналната максимална стойност на месечния комплект ваучери за храна е в размер на 180,00 лева (сто и осемдесет лева) за всеки работник или служител в трудово-правни отношения или приравнени такива, съгласно КТ и Протокола от Общото събрание на работниците и служителите. 1.3. Прогнозният брой правоимащи лица съгласно щатното разписание и Структурата на компанията е 37 човека. 1.4. Предлаганите ваучери трябва да бъдат с номинал от 2, 5 и 10 лева. Всеки комплект да съдържа: ваучери с номинал от 2,00 лева - 10 бр. ваучери с номинал от 5.00 лева - 20 бр. ваучери с номинал от 10.00 лева - 6 бр.

Допълнителни данни

 • Информация за приключване на договор

  2015-02-11 - Дата на публикуване на документа
 • Информация за плащане по договор след 01.10.2014г.

  2015-02-11 - Дата на публикуване на документа

  Информация за плащане по договор след 01.10.2014г.

  № на Договор

  Изпълнител

  Предмет на договора

  Фактура № /Дата -Сума

  Дата на плащане съгласно банково извлечение

  Информация за гаранция за изпълнение

  Д-08/ 16.01.2014г.

  "Томбоу България" ООД

  Изработване и доставка на ваучери за храна за 2014г.

  1010022063/27.10.2014 - 1800

  24.10.2014г.

  Няма гаранция