Публични процедури

Строителство на вътрешни пътища, задържателен резервоар, участъци от улична канализация, улични водпроводи, електрически кабелни линии и улично осветление, в ПИ 000273, землище на с. Гурмазово, общ Божурище, Софийска област”

2013-08-20 - Дата на обявяване
2013-09-17 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2013-09-20 - Дата на отваряне на офертите

01954-2013-0002 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-1234/29.01.15Г. - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Изграждане на улична канализация за битови отпадъчни води и отклонения; Изграждане на улични водопроводи, противопожарни хидранти и спирателни кранове, отклонения и водомерни шахти; Изграждане тръбни трасета за електроразпределителна мрежа за средно и ниско напрежение,изтегляне на кабели за НН и СН; Доставяне и инсталиране на дизелов генератор 250 kW, за резервно-аварийно захранване на помпена станция; Доставяне и монтаж на стълбове за улично осветление и изграждане на кабелна мрежа за захранване; Изграждане на улична канализация за дъждовни води и отклонения към имоти; Изграждане на задържателен резервоар за дъждовни води, съоръжения за контролирано изпускане и отвеждащ колектор; Изграждане на улични платна с ширина 7.00 /7.50 м; 3 бр. кръгови кръстовища с носимоспособност 15.0 т./ос, пешеходни тротоари и велоалеи, поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка.

Допълнителни данни

 • Информация за плащания след 01.10.2014г. Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение

  2015-02-12 - Дата на публикуване на документа

  Информация за плащания след 01.10.2014г.

  Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение след 01.10.2014г.

  № на Договор

  Изпълнител

  Предмет на договора

  Фактура № /Дата/Сума

  Дата на плащане съгласно банково извлечение

  Информация за гаранция за изпълнение

  Д-79/ 01.11.2013

  "Щрабаг" ЕАД

  Строителство на вътрешни пътища, резервоар,ул. нанализация, водопроводи , ел. Кабелни линии и ул. осветление в ИЗ София- Божурище

  18281/20.1.15 – 462 002.47

  22.01.2015г.

  23.01.2015г.

  Освободена

 • Информация за приключване на договор

  2015-02-12 - Дата на публикуване на документа