Публични процедури

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА “НКИЗ“ ЕАД”

2015-04-09 - Дата на обявяване
2015-05-20 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2015-05-21 - Дата на отваряне на офертите

660987 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-0182/09.04.2015 г. - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е избор на изпълнител за охрана на обекти на "Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД за срок от 24 месеца.

Охраната на обекти чрез охранители включва патрулиране (обход) в района на обекта и/или осигуряване на контрол по режима на достъпа (пропускателен режим) с цел опазване на собствеността на дружеството.

Очакваните резултати са запазване целостта на обекта, прилежащото му имущество и недопускане на лица с престъпни намерения.

Време, място и брой охранители, необходими за осъществяване на охрана са според спецификата на всеки обект (обществена значимост, режимност, статут, работно време и др.).


Информация за първо плащане на дата 11.01.2016 на "Викинг Николов" ЕООД, с фактура 0000009061/04.01.2016 г. и 0000009062/04.01.2016 г. 20 700 лв. без ДДС

Информация за второ плащане на дата 10.02.2016 на "Викинг Николов" ЕООД, с фактура 0000009097/01.02.2016 г. и 0000009098/01.02.2016 г. 20 700 лв. без ДДС

Информация за трето плащане на дата 11.03.2016 на "Викинг Николов" ЕООД, с фактура 0000009125/01.03.2016 г. и 0000009126/01.03.2016 г. 20 700 лв. без ДДС

Информация за четвърто плащане на дата 12.04.2016 на "Викинг Николов" ЕООД, с фактура 0000009156/01.04.2016 г. и 0000009157/01.04.2016 г. 20 700 лв. без ДДС

Информация за пето плащане на дата 13.05.2016 на "Викинг Николов" ЕООД, с фактура 0000009184/03.05.2016 г. и 0000009185/03.05.2016 г. 20 700 лв. без ДДС


Допълнителни данни

 • Документи

  2015-04-09 - Дата на публикуване на документа
 • Разяснения

  2015-05-08 - Дата на публикуване на документа

  Разяснения съгласно чл.29 ал.2 от ЗОП

 • Протокол N1

  2015-05-27 - Дата на публикуване на документа
 • Покана за отваряне на ценови оферти

  2015-07-10 - Дата на публикуване на документа
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  2015-08-06 - Дата на публикуване на документа
 • Протокол N2

  2015-08-06 - Дата на публикуване на документа
 • Протокол N3

  2015-08-06 - Дата на публикуване на документа
 • Информация за връщане на гаранции за участие

  2015-08-28 - Дата на публикуване на документа

  Парични гаранции на ДИММАР 2000 ООД;ВАДИМ ООД; ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА –ЕЛЕКТРОНИК ООД;ЛЮКРИМ ГАРД ООД; БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-ИТ ООД - върнати с превод по банков път на 25.08.2015г.

  Банкови гаранции на АС СКОРПИО ООД и ЕЙ ЕС ПИ ЕООД – върнати с куриер на 19.08.2015г.

  Върната банкова гаранция за участие на класирания на първо място участник - Викинг - Николов ЕООД, върната на ръка срещу подпис на дата 07.10.2015г.

  Върната парична гаранция за участие на класирания на второ място участник.- „ЕС БИ ДЖИ СЕКЮРИТИ'' ЕООД, с банков превод на 08.10.2015г.

 • Информация за сключен договор

  2015-10-13 - Дата на публикуване на документа
 • Информация за приключил договор

  2018-01-03 - Дата на публикуване на документа